Skip to content

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Cập nhật lần cuối: ngày 08 tháng 07 năm 2021.


GIAMPING không lưu trữ bất kỳ dữ liệu người dùng nào ngoài email và nhật ký phiên (session). Email được lưu trữ để nhận dạng và liên lạc với khách hàng trong khi nhật ký phiên được lưu trữ để theo dõi các thông số khác nhau của dịch vụ như khả năng sử dụng phần mềm GIAMPING, hiệu suất mạng, độ ổn định kết nối và cải thiện ping trên các khu vực khác nhau.

Hãy yên tâm rằng thông tin cá nhân của bạn ở trên sẽ được bảo mật, tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích điều tra nếu có chính sách VI PHẠM DMCA HOẶC SPAM. Chúng tôi sẽ ghi lại các thông tin sau:

  • IP truy cập của bạn.

  • Dấu thời gian khi bạn truy cập thành công GIAMPING.

  • Địa chỉ IP của máy chủ được gán cho bạn.

  • Cổng truy cập được gán cho bạn.

  • Dấu thời gian khi bạn ngắt kết nối khỏi GIAMPING.

GIAMPING không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về người dùng của mình với bất kỳ bên thứ 3 nào. Ngoại lệ duy nhất này là khi tòa án của pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn như điều tra chống lại việc lạm dụng các dịch vụ GIAMPING có thể. Trong trường hợp như vậy, GIAMPING sẽ có nghĩa vụ pháp lý để bàn giao thông tin khách hàng cần thiết cho cơ quan chức năng.

Trong trường hợp các chính sách quyền riêng tư của GIAMPING, được thay đổi, tất cả khách hàng sẽ được thông báo hợp lệ thông qua trang web của chúng tôi về những thay đổi được thực hiện.

Do GIAMPING có tính chất công nghệ và không giới hạn địa lý quốc gia, nên tài liệu này dành riêng cho các khách hàng Việt Nam dễ đọc và dễ hiểu, nếu bạn là khách hàng ngoại quốc xin xem mục Privacy Policy ở cuối website.