• Xem thêm về SOCKS5 ở bài viết https://giamping.com/gioi-thieu-ve-game-optimized-socks5-protocol/
 • Bạn chỉ việc nhập đúng tên Tài khoản & Mật khẩu như ở dưới là xong.
  • Nhớ chú ý địa chỉ IP trước khi đăng ký.
  • Có thể kiểm tra địa chỉ PublicIP ở trang này: https://myip.ms/
  • Tài khoản VIP: không giới hạn thời gian sử dụng SOCKS5, chỉ cần xác thực theo địa chỉ IP, nếu IP đổi thì xác thực lại là xong (dùng trực tiếp GiamPingSOCKS5 hoặc xài nền Web).
  • Tài khoản PREMIUM: mỗi session có thời hạn sử dụng trong 180 phút, nếu hết hạn thì chờ khoảng 15 phút để xác thực lại (không thể xác thực IP khác khi còn trong session).
 • Nền tản web giúp bạn kích hoạt nhanh chóng nhất để sử dụng, nếu bạn cần nâng cao hơn (chain với SOCKS5) thì hãy sử dụng phần mềm GiamPingSOCKS5 để được hỗ trợ đầy đủ tính năng và trực quan nhất.
 • Nếu bạn cần Admin setup cho SOCKS5 từ A-Z để sử dụng thì đừng ngần ngại liên hệ.