• Xem thêm về SOCKS5 ở bài viết https://giamping.com/gioi-thieu-ve-game-optimized-socks5-protocol/
  • Bạn chỉ việc nhập đúng tên Tài khoản & Mật khẩu như ở dưới là xong.
    • Nhớ chú ý địa chỉ IP trước khi đăng ký.
    • Có thể kiểm tra địa chỉ PublicIP ở trang này: https://myip.ms/
    • Tài khoản VIP: mỗi session có thời hạn sử dụng trong 24 tiếng, nếu hết hạn thì chờ khoảng 15 phút để xác thực lại (không thể xác thực IP khác khi còn trong session).
    • Tài khoản PREMIUM: mỗi session có thời hạn sử dụng trong 180 phút, nếu hết hạn thì chờ khoảng 15 phút để xác thực lại (không thể xác thực IP khác khi còn trong session).


  • Nếu bạn muốn nhanh chóng Reset lại SOCKS5 của tài khoản thì nhập thông tin bên dưới: